Start visumaanvraag

ALGEMENE VOORWAARDEN van VisumPlus 

Klik hier om de Algemene Voorwaarden te Downloaden (PDF)

 

 Gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen en instemt met het onderstaande:

In alle gevallen doen wij ons uiterste best om een visumaanvraag zo goed en snel mogelijk te behandelen. Wanneer wij een aanvraag ontvangen gaan we ervan uit dat de aanvrager instemt met onze algemene voorwaarden. Hieronder staan de belangrijkste stelregels:

Gedurende de tijd dat wij paspoorten en documenten in ons bezit hebben houden wij ons aansprakelijk voor gevolgen van verlies, diefstal, beschadiging, etc. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten, veroorzaakt door verlate afgifte van visa en documenten, vertraagde aflevering, etc., noch voor correct afgegeven, maar bij aankomst fout geïnterpreteerde visa (dit naar oordeel van de grensautoriteiten).

De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van de aanvraagformulieren. Wanneer een verkeerd visum is afgegeven omdat in de aanvraag onjuiste gegevens stonden vermeld nemen wij daar geen aansprakelijkheid voor. Let met name op de data waarvoor een visum geldig moet zijn.

Wij bezoeken alle consulaten en ambassades persoonlijk: er is altijd een (klein) risico dat wij door verkeersomstandigheden niet in staat zijn om daar (op tijd) te komen.We accepteren geen verantwoording voor deze overmacht. Ook indien een door ons ingeschakelde koeriersdienst (om documenten naar Schiphol of een ander adres te vervoeren) de documenten te laat aflevert nemen wij daarvoor geen verantwoording.

Evenmin accepteren wij verantwoordelijkheid voor gevolgschade, veroorzaakt door verlies, diefstal, vertraagde aflevering, etc. van paspoorten en/of documenten.

Wanneer wij een opdracht accepteren gaan wij een prestatieverbintenis aan, geen resultaatsverbintenis: wij doen ons uiterste best om de opdracht binnen de gestelde termijn en volgens de gestelde voorwaarden uit te voeren. In 99,9 procent van de gevallen lukt dat ook. Maar wij zijn in alle gevallen afhankelijk van buitenlandse diplomaten die ons ter wille moeten zijn. Mocht daar onverhoopt wat fout gaan ( bijv. omdat ineens de regels veranderd blijken te zijn, omdat de tekeningsbevoegde diplomaat afwezig is, etc.) dan accepteren wij geen aansprakelijkheid, noch direct noch indirect, voor mogelijke schade en gevolgschade.


 

 

Werkingssfeer

Artikel 1

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen VisumPlus en opdrachtgevers.
2. Eventueel door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn tussen VisumPlus en opdrachtgever niet van toepassing, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen.
3. Onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden verstaan: per (gewone) post, fax of e-mail.
4. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en bepalingen in de overeenkomst prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.
5. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst nietig is, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst volledig van kracht blijven. Partijen zullen te goeder trouw en in redelijkheid trachten te komen tot een uitvoerbare alternatieve bepaling ter vervanging van de nietige bepaling.

 

 

Offertes, kosten en tarieven

Artikel 2

1. Alle door VisumPlus gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden voor een periode van dertig dagen. VisumPlus is uitsluitend gebonden aan een offerte indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij binnen dertig dagen schriftelijk wordt bevestigd door het aanbieden door opdrachtgever van de opdracht, een en ander onverminderd het bepaalde in de leden 2 en 3 hierna.
2. Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, belastingen, premiën, heffingen, vracht- en koersnoteringen, die gelden ten tijde van het aanbieden, respectievelijk het aangaan der overeenkomst.
3. Alle aangeboden prijzen en tarieven zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
4. Bij wijziging van een of meer dezer factoren worden ook de aangeboden of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig en tot het moment van de wijziging met terugwerkende kracht gewijzigd. VisumPlus dient de wijzigingen aan te kunnen tonen.
5. Indien door VisumPlus all-in, respectievelijk forfaitaire tarieven worden berekend, moeten in deze tarieven worden beschouwd te zijn inbegrepen alle kosten die in het algemeen bij normale uitvoering van de opdracht voor rekening van VisumPlus komen.
6. Tenzij het tegendeel is bedongen, zijn in all-in, respectievelijk forfaitaire tarieven in ieder geval niet inbegrepen: belastingen, heffingen consulaats-, legalisatie- en legeskosten.
7. Voor bijzondere, redelijkerwijs niet voorzienbare prestaties, ongewone, bijzonder tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden, kan steeds een extra naar billijkheid vast te stellen beloning door VisumPlus in rekening worden gebracht in aanvulling op de overeengekomen vergoeding.

 

 

Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

Artikel 3

7. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer een opdrachtgever een opdracht aan VisumPlus heeft aangeboden, hetzij schriftelijk dan wel via de website van VisumPlus.
8. Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
9. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de door VisumPlus verlangde gegevens, documenten, alsmede instructies en al hetgeen waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, tijdig in het bezit van VisumPlus zijn. Indien dergelijke informatie niet tijdig in het bezit is van VisumPlus, dan heeft VisumPlus het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
10. VisumPlus is niet gehouden, doch wel gerechtigd te onderzoeken of de gedane opgaven juist en volledig zijn.
11. Indien partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst geen nadere afspraken dienaangaande hebben gemaakt, zijn de wijze van afhandeling en verzending ter keuze van VisumPlus.
12. VisumPlus verplicht zich de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren, met dien verstande dat het in deze uitsluitend een inspanningsverplichting betreft.
13. VisumPlus is gerechtigd derden te belasten met de uitvoering van de overeenkomst of delen daarvan, met dien verstande dat VisumPlus jegens de opdrachtgever verantwoordelijk blijft voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

 

Duur van de overeenkomst en uitvoeringstermijn

Artikel 4

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde handeling, dan wel een bepaald aantal handelingen, tenzij partijen nadrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Indien voor de voltooiing van een handeling of bepaalde handelingen een bepaalde termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn, met dien verstande dat VisumPlus bij overschrijding van die termijn de opdrachtgever daarover schriftelijk dient te informeren met opgave van redenen.

 

 

Geheimhouding en auteursrechten

Artikel 5

1. VisumPlus en opdrachtgever zullen geheimhouding betrachten ter zake van hetgeen hen ter kennis komt omtrent de wederpartij, diens persoon, medewerkers en/of diens activiteiten en waarvan de wederpartij heeft aangegeven dat deze informatie vertrouwelijk is of waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze vertrouwelijk is. Partijen zullen tevens al hetgeen doen wat redelijkerwijs van hen mag worden verwacht om te voorkomen dat derden daarvan kennis kunnen nemen.
2. Opdrachtgever erkent de rechten van intellectuele eigendom van VisumPlus op alle merknamen en -beelden, publicaties, teksten en beelden van VisumPlus in zowel gedrukte als digitale vorm en zal deze niet zonder de nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van VisumPlus op enigerlei wijze gebruiken, openbaar maken of vermenigvuldigen, voor welk doel dan ook.

 

Aansprakelijkheid

Artikel 6

1. VisumPlus is niet aansprakelijk voor enige kosten of schaden aan de zijde van opdrachtgever, tenzij deze het gevolg is van grove schuld of nalatigheid van VisumPlus of haar medewerkers. VisumPlus is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade.
2. Opdrachtgever is jegens VisumPlus aansprakelijk voor kosten en schade tengevolge van de onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van door opdrachtgever verstrekte instructies en gegevens, het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van documenten en/of goederen op de afgesproken plaats en tijd, alsmede het niet of niet tijdig verstrekken van documenten en/of instructies en de schuld of nalatigheid in het algemeen van de opdrachtgever en diens ondergeschikten en door hem ingeschakelde en/of werkzame derden.

 

 

Overmacht

Artikel 7

1. Als overmacht gelden alle omstandigheden die VisumPlus redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en/of vermijden en waarvan VisumPlus de gevolgen redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen en/of beperken.
2. In geval van overmacht blijft de overeenkomst van kracht, met dien verstande dat de verplichtingen van VisumPlus worden opgeschort voor de duur van de overmacht.
3. Alle extra kosten veroorzaakt door overmacht komen ten laste van de opdrachtgever.
4. Indien derden weigeren voor ontvangst en/of het ontvangen aantal te tekenen, is VisumPlus niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.

 

 

Klachten
Artikel 8

1. Klachten van opdrachtgever ter zake van de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen acht dagen nadat deze klacht ontstaat, schriftelijk en met redenen omkleed ter kennis te worden gebracht van VisumPlus, met dien verstande dat klachten omtrent de juistheid van het visum binnen twee dagen ter kennis van VisumPlus dienen te worden gebracht.
2. Indien een klacht door VisumPlus gegrond wordt geacht, zullen de desbetreffende werkzaamheden of diensten alsnog worden verricht c.q. verleend, tenzij zulks inmiddels redelijkerwijs zinloos moet worden geacht.

 

 

Betaling en invordering

Artikel 9

1. Opdrachtgever is verplicht de facturen van VisumPlus binnen zeven dagen na dagtekening te voldoen.
Indien opdrachtgever wordt geliquideerd of ter zake van hem faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd, worden alle vorderingen van VisumPlus echter direct opeisbaar.
2. Indien door VisumPlus wordt ingestemd met een afwijkende krediettermijn, dan is zij gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag in rekening te brengen.
3. Opdrachtgever is te allen tijde verplicht in verband met de opdracht door enige overheid - waaronder begrepen ambassades en consulaten - in te vorderen dan wel na te vorderen bedragen aan VisumPlus te vergoeden.
4. Opdrachtgever is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen die VisumPlus aan de opdrachtgever krachtens enige tussen hen bestaande overeenkomst in rekening brengt.
5. Wanneer de opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn, respectievelijk binnen de toegepaste krediettermijn, het verschuldigde betaalt, is VisumPlus gerechtigd wettelijke rente verhoogd met 2% in rekening te brengen vanaf het tijdstip waarop de opdrachtgever in gebreke is, zonder dat de opdrachtgever daartoe door VisumPlus in gebreke hoeft te worden gesteld.
6. Indien bij niet tijdige betaling door opdrachtgever VisumPlus tot invordering langs gerechtelijke of andere weg overgaat, wordt het bedrag der vordering, met inbegrip van de rente als bedoeld in lid 5 hiervoor, wegens buitengerechtelijke kosten verhoogd met 15%, met een minimum van € 37,-
7. Alle zaken, documenten en gelden van opdrachtgever, die VisumPlus, uit welke hoofde en met welke bestemming ook, onder zich heeft of zal krijgen, strekken haar tot onderpand voor alle vorderingen die VisumPlus jegens opdrachtgever of de eigenaar heeft of mocht krijgen.
8. VisumPlus kan de haar in dit artikel toegekende rechten eveneens uitoefenen voor hetgeen haar door de opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande opdrachten.
9. Bij niet voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het onderpand op de bij de wet bepaalde wijze of - indien daaromtrent overeenstemming bestaat - onderhands.
10. Elke vordering jegens VisumPlus vervalt door het enkele verloop van 12 maanden.

 

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 10

1. Op de overeenkomst, de interpretatie en uitvoering daarvan en al hetgeen overigens daarop betrekking heeft, is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen ter zake van de overeenkomst en al hetgeen daarop betrekking heeft en die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen aan de alsdan bevoegde rechter worden voorgelegd, met dien verstande dat VisumPlus vrij staat het geschil voor te leggen aan een rechterlijke instantie in andere plaats naar haar keuze.

 

 

 

Elektronische Visa

Artikel 11

Voor ieder elektronisch visum geldt dat zodra de bestelling is aangemaakt, de betaling is voldaan en de aanvraag in behandeling is, het onmogelijk is om deze te annuleren of aan te passen. Restitutie van de betaling is onmogelijk. De bij de aanvraagformulieren vermelde verwerkingstijden zijn onder voorbehoud. Het kan voorkomen dat de website van de immigratiediensten tijdelijk buiten werking zijn of dat de betaalsystemen niet werken. Dit geldt als overmacht, hierdoor kan de verwerkingstijd oplopen. Ook het onjuist aanleveren van aanvullende vereisten zoals een paspoortscan, digitale pasfoto ect. in een onjuist formaat of bestandsindeling heeft hier betrekking op.

Van toepassing op alle elektronische visa, waarbij er geen fysiek maar digitaal visum en / of reistoestemming wordt afgegeven. Een overzicht van de elektronische visa vindt u hier.


Artikel 12

Electronic System for Travel Authorization (ESTA)

Bij het invullen van het ESTA-aanvraag formulier op VisumPlus, zal uw aanvraag voor een ESTA de zelfde dag worden ingediend. Uw ESTA aanvraag is onderworpen aan de goedkeuring van de Amerikaanse regering. In de meeste gevallen wordt uw ESTA aanvraag verwerkt en toegekend binnen enkele minuten. Echter, als sommige gegevens onjuist ingevoerd of onvolledig zijn, kan uw aanvraag worden uitgesteld. In sommige gevallen kan een ESTA aanvraag de melding krijgen van een 'in afwachting van beslissing' bericht van de ESTA-website. In dit geval kan het tot 72 uur duren voordat u een definitief antwoord ontvangt.

Indien VisumPlus tijdens uw ESTA aanvraag een reeds bestaande ESTA aantreft, zal deze bestaande registratie worden geannuleerd en de nieuwe zal worden ingediend. ESTA reisvergunningen zijn geldig voor twee jaar of tot uw paspoort verloopt, wat het eerst komt. U kunt herhaaldelijk reizen naar de VS binnen de geldigheidsperiode, zonder gegevens te wijzigen in uw aanvraag. Voorafgaand aan de betaling voor de ESTA reistoestemming heeft u een nog de mogelijkheid om de ingevoerde gegevens te controleren en waar nodig aan te passen. Als u een fout heeft gemaakt, is het belangrijk dat u deze aanpast voordat u verder gaat. Als u eenmaal de ingevoerde gegevens heeft bevestigt, komt u bij het betaalscherm voor een niet terug-betaalbare betaling. Als u er later achter komt dat u een fout heeft gemaakt, kunt u een nieuwe aanvraag indienen (en tevens opnieuw betalen) of neem contact op met de dichtstbijzijnde CBP Customer Service Center. Fouten op e-mail adres, telefoonnummer, vervoerder, vluchtnummer, de stad van inscheping, en het verblijf adres in de VS kunnen worden gecorrigeerd of aangepast met behulp van de ESTA update functie. Er zijn geen kosten verbonden voor het updaten van een ESTA aanvraag.

In het geval dat u een bestaande ESTA heeft of al in de Verenigde Staten bent op het moment dat wij uw ESTA aanvraag trachten te verwerken, zal het betaalde bedrag gebruikt worden als vergoeding voor het gebruik van onze systeembronnen en werkzaamheden. Restitutie is niet mogelijk.

VisumPlus raad u aan geen reis te boeken naar de Verenigde Staten voordat uw ESTA reistoestemming is goedgekeurd door de US Customs and Border Protection and the Department of Homeland Security. EstaPlus neemt geen verantwoordelijkheid voor veranderingen aan reisplannen te wijten aan de verwerking van de ESTA aanvraag.

Door over te gaan tot gebruik van VisumPlus voor uw ESTA aanvraag, gaat u ermee akkoord dat u afstand doet van uw rechten met betrekking tot de behandeling van deze aanvraag, zoals gedicteerd door de US Custom and Border Protection and the Department of Homeland Security en machtigt u een ESTA deskundige van VisumPlus uw aanvraag te verwerken onder de ESTA voorwaarden zoals hier weergegeven: https://esta.cbp.dhs.gov(Officiële ESTA website)

(c) 2015 VisumPlusKlik hier om de Algemene Voorwaarden te Downloaden (PDF)

CONTACT

Vragen over onze diensten?
Neem dan contact met ons op.

E-mail: info@visumplus.nl

Meer informatie via de:
Contactpagina

Kvk nr: 57519145
BTW nr: NL852616995B01
SOCIAL MEDIA